top of page

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Podstawy

1.1 Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności zawartej na stronie internetowej pod adresem https://www.ui-photography.com/pl, której administratorem jest Deineko-Kazmiruk Daryna Deineko Photography and Design, z siedzibą w Bielsako-Biała, ul. Dygasińskiego 21a/21 , NIP 9372743162, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą (zwana dalej „Deineko Photography and Design”).

1.2. Celem Polityki jest określenie zasady, sposobu przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od użytkowników strony internetowej, a także zawiera informacje dotyczące uprawnień osób fizycznych w odniesieniu do udostępnionych przez nich danych osobowych.

1.3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

1.4. Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając niniejszą stronę (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza polityka prywatności. Deineko Photography and Design nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2. Zasady ochrony danych osobowych

Deineko Photography and Design jest administratorem danych osobowych podawanych przez użytkowników na stronie obsługiwanej przez Deineko Photography and Design. Administrator dokłada szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zezwoleń (zgód) oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem. Deineko Photography and Design zapewnia swoim klientom możliwość modyfikacji podanych wcześniej informacji poprzez kontakt internetowy. Uzupełnienia, sprostowania lub uaktualnianie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać pod adresem e-mail: daryna.deineko@gmail.com

3. Cel przetwarzania danych osobowych

3.1. Każda osoba przekazująca Deineko Photography and Design dane osobowe za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na stronie internetowej jest informowana o konkretnym celu w jakim dane te są przetwarzane oraz podstawie prawnej przetwarzania.

3.2. Deineko Photography and Design wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wskazanych celach. W szczególności:

 1. w przypadku obsługi fotograficznej imprez lub świadczenie usług fotograficznych w studiu

 2. w przypadku wyrażenia zgody na kontaktu za pośrednictwem skrzynki e-mail w celu kontaktu pracownika lub administratora Deineko Photography and Design w związku z profilem działalności

 3. zbieramy informacje o rodzaju prowadzonej działalności przedsiębiorców i jakie mają zadanie do współpracy z Deineko Photography and Design

 4. w przypadku świadczenia usług fotograficznych dla social media, blogów, CV

 5. w przypadku wysłania e-maila związanego z informowaniem o nadchodzących wydarzeniach/imprezach/promocjach organizowanych przez Deineko Photography and Design.

3.3. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub ustania celu dla jakiego dane zostały zgromadzone. Udzielona zgoda może być w każdym czasie cofnięta bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dane przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie dłużej jednak niż do upływu terminu, w którym Deineko Photography and Design może dochodzić roszczeń związanych z zawartą umową, chyba, że z ustawy o rachunkowości wynika dłuższy okres.

4. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

4.1. Deineko Photography and Design zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.

4.2. Deineko Photography and Design dokłada szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:

 •  zgodne z prawem, rzetelne i przejrzyste,
  o zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane;

 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych;

 • z zachowaniem zapewnienia realizacji praw osób, których dane dotyczą;

 • nie transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

5. Pozyskiwanie danych

5.1 Gromadząc jakiekolwiek dane osobowe Deineko Photography and Design zapisuje skąd po raz pierwszy zostały one pozyskane.

5.2 Dane osobowe są pozyskiwane poprzez:

 • kontakt bez pośrednictwa sieci - na stronach internetowych Deineko Photography and Design znajdują się różne numery telefonów oraz adresy email, pod którymi można się z nami kontaktować;

 • dane o ruchu oraz statystyki dotyczące częstości odwiedzin na stronach Deineko Photography and Design - prowadzony jest rejestr informacji na temat danych o ruchu, które są automatycznie rejestrowane przez nasz serwer, takich jak adres IP użytkownika, URL odwiedzane przed wizytą na naszej stronie, URL odwiedzane po wizycie na naszej stronie oraz odwiedzane strony. Gromadzone są również statystyki na temat ilości wejść na stronę oraz odsłon strony. Deineko Photography and Design nie jest w stanie bezpośrednio określić tożsamości użytkownika na podstawie danych o ruchu oraz statystyk dotyczących korzystania ze strony.

 • podczas korzystania z zasobów stron internetowych zarządzanych przez Deineko Photography and Design - gromadzone są informacje o użytkownikach za pośrednictwem plików takich jak "cookies". Plik cookie (znany również jako ciasteczko) to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu podczas przeglądania witryny internetowej. Jest to powszechna technologia stosowana przez strony internetowe w celu gromadzenia i przechowywania pewnych informacji o użytkowniku lub jego preferencjach. Główne zadania plików cookie to:

 1. Śledzenie i identyfikacja użytkownika: Pliki cookie mogą zawierać unikalne identyfikatory, które pozwalają witrynom internetowym rozpoznawać użytkowników podczas powrotu na stronę. Dzięki temu strona może dostosować swoje treści lub funkcje do preferencji użytkownika.

 2. Zapamiętywanie informacji o sesji: Pliki cookie mogą przechowywać informacje o bieżącej sesji użytkownika, takie jak zalogowanie, zawartość koszyka zakupowego lub preferencje językowe. Pozwala to na ciągłość i spersonalizowane doświadczenie użytkownika podczas przeglądania strony.

 3. Analiza i statystyki: Strony internetowe mogą korzystać z plików cookie do zbierania anonimowych informacji o aktywności użytkowników, takich jak liczba odwiedzających, źródło ruchu, czas spędzony na stronie itp. Te dane pomagają w analizie i doskonaleniu witryny.

 4. Personalizacja reklam: Pliki cookie są często wykorzystywane do śledzenia preferencji użytkownika w celu dostarczania spersonalizowanych reklam. Na podstawie wcześniejszych interakcji użytkownika z witryną i innymi witrynami, pliki cookie umożliwiają ukierunkowanie reklam na konkretne zainteresowania lub profile użytkowników.

Pliki cookie mają swoje ograniczenia, a ich wykorzystanie regulowane jest przepisami prawa ochrony danych osobowych w różnych jurysdykcjach. Użytkownicy mają również kontrolę nad zarządzaniem plikami cookie, w tym możliwość ich usuwania lub blokowania w ustawieniach przeglądarki internetowej. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie automatycznie, ale możliwe jest blokowanie lub ograniczenie niektórych plików cookie przez odpowiednią konfigurację plików cookie w przeglądarce. Po zablokowaniu plików cookie, niektóre funkcje na naszej stronie nie będą dostępne, a także niektóre strony www mogą nie być wyświetlane poprawnie.

W związku z wejściem w życie z dniem 22-03-2013 przepisów wynikających z nowelizacji prawa telekomunikacyjnego  dotyczącej zasad korzystania z plików cookies przez serwisy internetowe (ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2012 r., poz. 1445) informujemy, że wyrażenie zgody na pliki cookies przez użytkownika naszej strony następuje za pomocą przeglądarki. Każdy użytkownik może samodzielnie decydować na poziomie ustawienia przeglądarki czy akceptuje pliki cookies, w jakiej ilości i jakie.

Brak zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiającej przetwarzanie cookies  jest wyrazem świadomego aktu woli użytkownika.

Pliki cookie dzielą się zwykle na pliki "sesji" i pliki "stałe". Pliki "sesji" po opuszczeniu naszej strony lub zamknięciu przeglądarki nie są zachowywane na komputerze użytkownika. Zebrane informacje umożliwiają analizę ruchu na naszej stronie. Pozwala to nam zdobywać doświadczenia przydatne w ulepszaniu zawartości naszej strony, jej personalizacji oraz ułatwianiu jej obsługi.

Pliki "stałe" są zachowywane na komputerze użytkownika. Są one wykorzystywane do zamówienia usług, współpracy i personalizacji. Na przykład, pliki cookie mogą przechowywać hasła na stronach www, które wymagają podania nazwy użytkownika. Pliki cookie "stałe" mogą być usunięte ręcznie przez użytkownika.

6. Prawa użytkownika

6.1 Deineko Photography and Design respektuje przysługujące każdej osobie uprawnienia związane z przetwarzaniem jej danych osobowych. W szczególności każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

a) uzyskania informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych,
b) prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia i zmiany, c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w usprawiedliwionych celach Deineko Photography and Design jako administratora danych, w tym marketingu bezpośredniego jego produktów i usług oraz profilowania, a także prawo do niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.

6.2. Deineko Photography and Design zastrzega, że w przypadku braku możliwości bezwzględnej identyfikacji osoby, na przykład w związku z zakresem podanych przez nią danych, może odmówić podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą informując o tym tą osobę, chyba że osoba ta dostarczy dodatkowych informacji pozwalających ją zidentyfikować.

6.3. Deineko Photography and Design informuje, że nie ma on obowiązku usunięcia danych („prawa do bycia zapomnianym”) w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,

b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,

d) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.5. W razie wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w celach marketingowych, profilowania lub wobec przekazywania danych osobowych innemu administratorowi danych, sprzeciw jest uwzględniany. Administrator danych może jednak pozostawić w zbiorze dane identyfikujące osobę fizyczną wyłącznie w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

6.6. Użytkownik może skorzystać z prawa do informacji i dostępu do danych, nie częściej niż raz na 6 miesięcy. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, administrator danych jest obowiązany, w terminie 30 dni, udzielić koniecznych informacji.

7. Zakres udostępniania danych o użytkownikach

Deineko Photography and Design oświadcza, że nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, albo też na żądanie uprawnionych na podstawie ustawy organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub działań związanych z bezpieczeństwem lub obronnością, dla określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego, gdy jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Deineko Photography and Design.

Deineko Photography and Design dba o ochronę danych osobowych dzieci, zachęcamy rodziców i opiekunów do czynnego zainteresowania działaniami i zainteresowaniami dzieci w Internecie. Deineko Photography and Design nie gromadzi świadomie danych pochodzących od dzieci poniżej 16 roku życia, a witryny nie są skierowane do dzieci poniżej 16 roku życia.

8. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności Deineko Photography and Design mogą mieć wpływ zmiany w sferze ustawodawczej w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach klienci i użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej  Deineko Photography and Design. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.

9. Prawo do skargi

W każdym przypadku uznania, że jej prawa wynikające z przepisów prawa i niniejszej polityki prywatności są naruszane osobie fizycznej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

bottom of page